Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Convocatòria per l’accés a la plaça d’auxiliar administratiu

  • PDF

ANUNCI


PROPOSTA DEL TRIBUNAL

A Igualada, el dia 23 de febrer de 2011

El Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre el concurs convocat en data 3 febrer de 2011, per a la provisió amb caràcter temporal el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (suport a intervenció) en règim laboral pel Consell Comarcal de l’Anoia, en sessió celebrada el dia d’ avui, i com a resum de les puntuacions obtingudes, per tal de determinar la qualificació definitiva segons annex.

Vist que l’aspirant que ha obtingut la puntuació màxima es la Sra. Francesca Tomas i Riba (46.584.541L), per la qual cosa el Tribunal qualificador proposa com a candidat per cobrir aquest lloc de treball a la Sra. Francesca Tomas i Riba (46.584.541L)

De tot el que s’ exten la present proposta, que signen els components del Tribunal i de què, com a Secretaria, certifico.

Marta Colorado i Díaz
Presidenta Trib

Lluís Calsina Salavert
Secretari Trib

Resultats definitius [PDF54KB]