Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Agenda

Xerrada al voltant dels drets de les persones grans

  • PDF

DATA: 18 de febrer 2016
HORARI: 10.30h
LLOC:  Casal Cívic del Passeig (Pg. Verdaguer, 67).

Quins documents legals tinc a la meva disposició en previsió de perdre la capacitat de decidir? Com puc manifestar com vull viure i en quines condicions? Si vull decidir com gestionar el meu patrimoni quan no pugui fer-ho, com ho faig? Les respostes a aquestes i altres preguntes es podran resoldre a la xerrada Els drets de les persones grans (i no tan grans): la prevenció i la protecció.

Anirà a càrrec de Jordi Muñoz, advocat i president de l'Associació d'Investigació contra els Maltractaments a les Persones Grans (EIMA) i tindrà lloc el dijous, 18 de febrer, a les 10:30h al Casal Cívic del Passeig (Pg. Verdaguer, 67). L'acte l'organitzen l'Ajuntament d'Igualada, el Consell Comarcal de l'Anoia i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia

  • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre.

Convocatòria

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 26 de gener de 2016 a les 19.30 hores a la seu de la Corporació, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta anterior
2.- Despatx de Presidència
3.- Decrets de Presidència
4.- Aprovació de l’addenda al conveni de delegació en matèria d’ensenyament pel curs 2015/16.
5.- Aprovació de la minuta de conveni a subscriure entre les AMPAS i el Consell Comarcal de l’Anoia per la gestió del servei de menjador escolar.
6.- Precs i Preguntes

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Lluís Calsina i Salavert
Secretari CC Anoia

Igualada, 22 de gener de 2016

Ple Ordinari del Consell Comarcal

  • PDF

DATA: 29 desembre 2015 a les 20.00h
LLOC: Sala d’actes Consell Comarcal de l’Anoia

 

 

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal

  • PDF

DATA: 24 novembre 2015 a les 20.00h
LLOC: Sala d’actes Consell Comarcal de l’Anoia

 

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal

  • PDF

DATA: 27 octubre 2015 a les 20.00h
LLOC: Sala d’actes Consell Comarcal de l’Anoia